Tag: đại học Carlos III Madrid

Du học Tây Ban Nha – Trường đại học Carlos III Madrid

Du học Tây Ban Nha - Trường đại học Carlos III Madrid

UC3M đào tạo tất cả là 27 chuyên ngành phân bổ theo các khoa lớn hoặc các trường trực: Khoa Khoa học Xã hội và Tư pháp; Khoa Nhân văn, Truyền thông và Văn bản, và cuối cùng là Trường